Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Madrasah Ibtidaiyah (JMI)