Vol. 1 No. 01 (2022): Jurnal Madrasah Ibtidaiyah (JMI)